I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://sprzedaz-nieruchomosci.wydawnictwocup.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne Publikacji elektronicznych.

2. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł umowę sprzedaży.

3. Publikacje elektroniczne – pliki (zbiory danych), będące cyfrową postacią utworów w rozumieniu przepisów dotyczących praw własności intelektualnej (w szczególności utworów literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, dźwiękowych i audiowizualnych), dostępne w Sklepie.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

5. Sprzedawca – spółka CUP Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, adres siedziby spółki: Tadeusza Kościuszki 27/63, 82-300 Elbląg, NIP: 5783129295, REGON: 369199642, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000712856, która dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży.

6. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny pod adresem: https://sprzedaz-nieruchomosci.wydawnictwocup.pl.

7. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu na zasadach wynikających z Regulaminu, pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż Publikacji elektronicznych na rzecz Nabywcy.

8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, w szczególności nabywający lub zamierzający nabyć Publikacje elektroniczne prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.


III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ

Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą:

 • a) pisemnie – na adres korespondencyjny: 
Tadeusza Kościuszki 27/63, 82-300 Elbląg,
 • b) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@wydawnictwocup.pl.

IV. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w rozdziale VI SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.


V. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów.

2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym zawierania umów) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

3. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest po podaniu prawidłowych informacji niezbędnych do realizacji zamówienia tj. adresu poczty elektronicznej Nabywcy oraz po zaakceptowaniu Regulaminu, oraz Polityki prywatności.


VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin na dobę /7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

2. Użytkownik dokonuje decyzji o zakupie Publikacji elektronicznych po kliknięciu przycisku „Kup teraz”, umieszczonego na stronie głównej. Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia jest złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

 • a) Adresu poczty elektronicznej Nabywcy, na który zostanie przesłany link, po naciśnięciu którego możliwe będzie pobranie plików z Publikacjami elektronicznymi oraz faktura elektroniczna w przypadku, gdy Nabywca życzy sobie wystawienia faktury przez Sprzedawcę i podał Sprzedawcy dane potrzebne do wystawienia faktury,
 • b) danych potrzebnych do wystawienia faktury elektronicznej w przypadku, gdy Nabywca życzy sobie wystawienia faktury przez Sprzedawcę.

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

4. Po stwierdzeniu prawidłowości zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia poprzez kliknięcie linku podanego w ww. informacji.

5. W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazująca na brak akceptacji oferty przez Sprzedawcę.

6. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Sprzedawcę zamówionej przez Nabywcę Publikacji elektronicznej z uwagi na jej niedostępność Sprzedawca najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Publikacji elektronicznych Użytkownikowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu.


VII. ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę Publikacje elektroniczne dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

3. Użytkownik dokonuje zakupu Publikacji elektronicznych według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.


VIII. DOSTAWA

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Publikację elektroniczną bez wad.

2. Sprzedawca dostarczy Nabywcy Publikację elektroniczną w ten sposób, że na adres poczty elektronicznej, podany przez Nabywcę zgodnie z postanowieniami rozdziału VI, ust. 2, lit. a. , przesłana zostanie wiadomość elektroniczna z  linkiem, po naciśnięciu którego możliwe będzie pobranie plików z Publikacjami elektronicznymi.

3. Nabywca może pobrać i zainstalować plik zawierający dane do instalacji Publikacji elektronicznej w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 2. Po upływie wskazanego wyżej terminu link z pliku zawierającego dane do instalacji Publikacji elektronicznej wygaśnie i nie będzie możliwe pobranie i zainstalowanie Publikacji elektronicznej.

4. Akceptując Regulamin, Nabywca będący konsumentem, wyraża zgodę na to, by świadczenie ze strony Sprzedawcy polegające na dostarczeniu Publikacji elektronicznej, zostało spełnione przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

5. W związku z wyrażeniem zgody, o której mowa w ust. 1, Nabywca będący konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Publikacji elektronicznej zawartej na odległość.

6. Publikacja elektroniczna może być zainstalowana i odtwarzana na urządzeniu komunikującym się z Internetem (komputer, telefon, tablet), z wykorzystaniem przeglądarki plików PDF (np. bezpłatne narzędzie Adobe Acrobat Reader DC . Nabywca jest zobowiązany do upewnienia się przed zawarciem Umowy, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi opisane w niniejszym ustępie.


IX. LICENCJA

1. W przypadku zaakceptowania Regulaminu oraz stosownie do dodatkowych wymogów określonych w Regulaminie Sprzedawca udziela Nabywcy licencji do nieodpłatnego korzystania  z Publikacji elektronicznej na zasadach opisanych w Regulaminie. Licencja ma charakter niewyłączny.

2. Licencja udzielona przez Sprzedawcę uprawnia Nabywcę do korzystania wyłącznie z przewidzianych dla niego funkcji Publikacji elektronicznej, na następujących polach eksploatacji:

 • a) zainstalowanie Publikacji elektronicznej na jednym urządzeniu, którym może być komputer, tablet, telefon lub e-czytnik, bądź na innym podobnie działającym urządzeniu i związane z tym procesem jej utrwalenie, zwielokrotnienie i wprowadzenie do pamięci urządzenia, z uwzględnieniem prawa do sporządzenia kopii zapasowej Publikacji elektronicznej w celach bezpieczeństwa,
 • b) korzystanie z Publikacji elektronicznej w postaci niezmienionej, w tym trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Publikacji elektronicznej w zakresie, w którym jest to niezbędne dla jej wyświetlania, stosowania i przechowywania dla potrzeb Użytkownika na urządzeniu, o którym mowa w niniejszym ustępie, lit. a.

3. Nabywca, na podstawie udzielonej licencji nie jest uprawniony, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy, w szczególności do:

 • a) rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych na rzecz osób trzecich,
 • b) pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element Publikacji elektronicznej, dla celów innych niż realizacja Umowy, w szczególności dla potrzeb osób trzecich,
 • c) rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Publikacji elektronicznej bez względu na formę,
 • d) udzielania sublicencji,
 • e) dokonywania tłumaczenia, dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych stanowiących element Publikacji elektronicznej.

4. Przeniesienie praw lub obowiązków z licencji wymaga uprzedniej wyraźnej zgody.

5. Udzielenie licencji następuje z chwilą pobrania Publikacji elektronicznej przez Nabywcę.


X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2. Reklamację można składać między innymi w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas składania zamówienia lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać:

 • a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
 • b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
 • d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.


XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Sprzedawca odpowiada za wady Publikacji elektronicznych w stosunku do Nabywców będących konsumentami na zasadach określonych w przepisach o rękojmi w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2. W przypadku Nabywców, niebędących konsumentami, strony Umowy wyłączają możliwość dochodzenia przez tych Nabywców w stosunku do Sprzedawcy roszczeń na podstawie przepisów o rękojmi oraz wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Publikacji elektronicznych przewidzianą w przepisach 471 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.


XII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2019 r.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu czternastu dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne  przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.

7. Klient, będący konsumentem, może skorzystać z platformy ODR, stanowiącej internetowy system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ODR dostępna jest pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

9. Regulamin można pobrać w formacie PDF – kliknij, by pobrać PDF.