I. Postanowienia ogólne

1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem https://sprzedaz-nieruchomosci.wydawnictwocup.pl (dalej jako: Sklep). W tym zakresie kierujemy się zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych,
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu jest CUP Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, adres siedziby spółki: Tadeusza Kościuszki 27/63, 82-300 Elbląg, NIP: 5783129295, REGON: 369199642, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000712856.

3. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy:

 • a) pisemnie – na adres korespondencyjny: Tadeusza Kościuszki 27/63, 82-300 Elbląg,
 • b) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@wydawnictwocup.pl.

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu, opisane w niniejszym dokumencie.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez 10 lat.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie jego danych osobowych.


II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (z wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania).

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu.

3. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora – kontakt@wydawnictwocup.pl albo listownie na adres korespondencyjny administratora.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy.

5. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

6. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, takie jak Google Analytics oraz inne podobne. Dane te Administrator wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Sklepie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz treściami zamieszczanymi w Sklepie, oraz ulepszaniem jego zawartości, oraz usług świadczonych w jego ramach.


III. Zbieranie danych osobowych użytkownika oraz sposób ich wykorzystywania

1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju deklaracji legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Deklaracjami tymi w szczególności są realizacja umowy zawarta z użytkownikiem lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w RODO oraz ustawie o ochronie danych osobowych.

2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim tj.: adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.

3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.

4. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów realizacji zamówień, działań marketingowych, newslettera oraz innych określonych w polityce prywatności lub regulaminie Sklepu.


IV. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez administratora z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Środki te mają na celu zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. Do danych osobowych Użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy administratora), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych Użytkowników Sklepu służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.


V. Polityka plików cookies

W ograniczonym zakresie mogą być zbierane dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu internetowego. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • Utrzymanie sesji użytkownika,
 • zapisanie stanu sesji użytkownika
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych.

Kolejna kategoria plików cookies to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, ale ułatwiają korzystanie z niej. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • Zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu
 • dopasowanie oferty Sklepu do preferencji użytkowników.

Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • Monitorowanie ruchu na stronach WWW,
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej,
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników strony internetowej,
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść,
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę,
 • badanie zapisów na newslettery,
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce,
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji,
 • integracja z portalem społecznościowym,
 • płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics,
 • DotPay.

Jednocześnie informujemy, iż niektóre elementy strony internetowej obsługują zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy behawioralne. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez stronę internetową mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiązać się to może z całkowitym uniemożliwieniem korzystania ze Sklepu.


VI. Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną. Adres IP jest wykorzystywany ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych geograficznych. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.


VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

2. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani na głównej stronie Sklepu.

3. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: kontakt@wydawnictwocup.pl.